มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบระบบปฏิทิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ปฏิทินงานของหน่วย เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และบุคคลทั่วไป ได้รับทราบและติดตามการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ (https://register.kpru.ac.th/Calendar/)

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้มีส่วนร่วม ผู้เสนอแนะ และผู้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทีมงาน

นางสาวอรปรียา คำแพ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวันเฉลิม พูนใจสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ชำนาญการ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

นายจิรพงษ์ เทียนแขก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ