ระบบรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ


เข้าสู่ระบบด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน ที่กำหนดใว้ตอนรับสมัคร และรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศ, เอกสารดาวน์โหลด


สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เข้าสู่ระบบ KPRU U2T