โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

รายการ
แบบฟอร์มหนังสือส่งตัว U2T [20 เมษายน พ.ศ. 2564] New ดาวน์โหลด
คู่มือ ตรวจรายงาน U2T [13 มีนาคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ข้อเสนอโครง การใหญ่ฯ U2T [22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
สมุดบันทึกการปฏิบติงาน สำหรับนักศึกษา U2T [16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในพื้นที่ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) [10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
แบบสรุปรายงาน ผลการปฏิบัติงาน ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ [7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
แบบรายงาน การปฏิบัติงาน ระดับบุคคล [7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564] New ดาวน์โหลด
แบบรายงาน การปฏิบัติงาน หน่วยงานความร่วมมือ ก.พ.ร. [6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564] New ดาวน์โหลด
ใบสำคัญรับเงิน [6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564] New ดาวน์โหลด
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online [5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม (ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานความร่วมมือของ ก.พ.ร.) และนักศึกษา รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน รายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศและจัดทาข้อตกลงจ้าง [29 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สําหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานความร่วมมือของ ก.พ.ร. รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน รายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศและจัดทาข้อตกลงจ้าง [29 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [29 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (เฉพาะพื้นที่ตำบลที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่ต้องการรับ) [27 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [26 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทนักศึกษา [25 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทประชาชนท่ัวไป และบัณฑิตจบใหม่ [23 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ [14 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้าย ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร [14 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ (เพิ่มเติม) [14 มกราคม พ.ศ. 2564] ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ [26 ธันวาคม พ.ศ. 2563] ดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ [16 ธันวาคม พ.ศ. 2563] ดาวน์โหลด
ใบสมัคร [16 ธันวาคม พ.ศ. 2563] ดาวน์โหลด