สรุปข้อมูล เกียรติบัตร จำนวน 1,464 ฉบับ


หน่วยงาน/สถานศึกษา :
ลำดับ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนเกียรติบัตร ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์ 392 26.78 %
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 365 24.93 %
3. คณะวิทยาการจัดการ 263 17.96 %
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 207 14.14 %
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 195 13.32 %
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 41 2.80 %
7. 1 0.07 %
รวม 1,464 100.00 %