ระบบกิจกรรมออนไลน์

ปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ 2564

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. - 30 สิงหาคม 2564 เวลา 20:30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร