สำรวจ....การ์ดอย่าตก ช่วยกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง


ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม เราได้ข้อมูลครบตามจำนวน และจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชนต์ต่อไป

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น