ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19

ในเขตติดต่อชายแดนไทย-เมียนมา

โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง


ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม เราได้ข้อมูลครบตามจำนวน และจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชนต์ต่อไป

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น