ราชภัฏ "โพลล์"

เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ราชภัฏโพลล์ เพื่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น

โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม