ราชภัฏกำแพงเพชร

ราชภัฏกำแพงเพชร

ราชภัฏกำแพงเพชร


ผู้ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม ฯลฯ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

นายวันเฉลิม พูนใจสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

นางสาวอรปรียา คำแพ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

นางสาวธิดารัตน์ จันโทสถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา