ราชภัฏกำแพงเพชร

ราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ (PDF)


ราชภัฏกำแพงเพชรโพลล์ ครั้งที่ 2/2563

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

“ 1 ใน 9 จังหวัดที่ยังไม่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ” 1 เดือน หลังประกาศภาวะฉุกเฉิน


ผู้ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม ฯลฯ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

นายวันเฉลิม พูนใจสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

นางสาวอรปรียา คำแพ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ตรวจเครื่องมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ตรวจเครื่องมือภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง

รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แพทย์หญิง นภัสชล ฐานะสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี กรุงเทพฯ

ดร.สมพร เนติรัฐกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ฯ