ราชภัฏกำแพงเพชร

เอกสารประกอบ (PDF)


ราชภัฏกำแพงเพชรโพลล์ ครั้งที่ 1/2563

สำรวจความพร้อมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ผู้ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางวัฒนธรรม ฯลฯ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววรรณภา รอดจันทร์

นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

นายวันเฉลิม พูนใจสม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

นางสาวอรปรียา คำแพ่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์