ระบบรับบริการแจ้งเตือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบรับบริการแจ้งเตือน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Notify for นักศึกษา...........

Notify for บุคลากร...........

ผู้ดูแลระบบ.....

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร